uporabniško ime:
geslo:
LOGOS.SI d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, www.logos.si, lopolis@logos.si, (v nadaljevanju izvajalec)

Splošni pogoji storitve pošiljanja sms sporočil ali elektronske pošte (storitev eSporočila):

1. Osnovne informacije/osnovni pojmi
- Storitev eSporočila predstavlja način prejemanja informacij o dogajanju pri pouku na mobilne telefone ali elektronske naslove.

2. Uvodne določbe
- S Splošnimi pogoji storitve eSporočila določa izvajalec pogoje in način pošiljanja sporočil, pristojnosti in obveznosti izvajalca in uporabnika ter pogoje in način opravljanja storitve.
- Naročnik storitve lahko postane starš/skrbnik učenca/dijaka. Pošiljanje sporočil o dogajanju pri pouku je storitev, pri kateri naročnik storitve prejema sporočila glede na časovne termine, ki jih določi v zahtevku za uporabo storitve in podatke, ki jih bo šola izbrala za pošiljanje (ocene, izostanki ...).

3. Odobritev zahtevka za naročilo storitev

3.1. Pogoji za odobritev naročila na storitev
- Za naročilo storitev eSporočila lahko zaprosi starš/skrbnik učenca/dijaka na naslov izvajalca. Pisni zahtevek lahko dobi na šoli, kjer se učenec/dijak izobražuje, ali spletni strani izvajalca (http://www.lopolis.si/). V pisnem zahtevku za prejemanje sporočil naročnik storitve določi, kdaj in na kakšen način želi prejemati informacije. Izvajalec odobri uporabo storitve pošiljanja sporočil na podlagi Pogodbe o zagotavljanju internetnih storitev s posamezno šolo. Če izvajalec te pogodbe nima, naročilo zavrne in naročnika o tem pisno obvesti.

3.2. Postopki za odobritev naročila na storitev
- Starš/skrbnik pošlje izvajalcu v celoti izpolnjen in podpisan zahtevek.
- Starš/skrbnik v zahtevku opredeli:
• naziv in kraj šole, ki jo obiskuje učenec/dijak,
• ime in priimek učenca/dijaka, naslov učenca/dijaka in oddelek, ki ga obiskuje,
• ime in priimek starša/skrbnika,
• elektronski naslov starša/skrbnika (če želi sporočila prejemati na elektronski naslov),
• mobilna številka starša/skrbnika (če želi sporočila prejemati na mobilno številko),
• časovne termine prejemanja informacij (dnevno in/ali tedensko).

4. Obveznosti naročnika storitve
- Naročnik storitve je odgovoren za pravilnost posredovanja podatkov v zahtevku za uporabo storitve prejemanja sporočil. V primeru, ki bi nastal zaradi morebitnih napačno posredovanih podatkov, za vso škodo odgovarja izključno naročnik.
- Naročnik storitve se strinja, da izvajalec posreduje podatke svojega otroka podjetju, ki skrbi za distribucijo podatkov. Podjetje bo varovalo podatke naročnikov storitve in jih uporabljalo izključno za potrebe izvajanja storitve.
- Izvajalec ne prevzema nikakršne finančne odgovornosti za škodo, nastalo zaradi kraje ali izgube SIM kartice in drugih nepravilnosti, do izvedbe preklica naročila na storitev.
- Za varnost in zaupnost podatkov, shranjenih v mobilnem telefonu ali elektronskem predalu, odgovarja izključno naročnik.
- Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli zlorabo podatkov, ki so shranjeni v mobilnem telefonu ali elektronskem predalu.
- Podatki o naročniku storitve so poslovna skrivnost. Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval in jih uporabljal samo za izvajanje teh splošnih pogojev, razen v primerih, ko je zakonsko določena obveznost posredovanja teh podatkov.
- Naročnik se obvezuje, da bo vsako spremembo svojih osebnih podatkov takoj pisno sporočil izvajalcu.

5. Obveznosti izvajalca
- Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku storitve posredoval podatke v skladu s časovnimi termini, opredeljenimi v zahtevku za prejemanje sporočil.
- Za motnje in prekinitve v telekomunikacijskih omrežjih ter za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, izvajalec ne odgovarja.
- V primeru, da sporočilo ne doseže naročnika (naročnik ima izklopljen telefon oz. je v območju, kjer ni GSM signala, ali ima poln predal za SMS sporočila oz. ima poln predal elektronske pošte) se sporočilo poskuša dostaviti naročniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku navedenega roka se sporočilo zavrže.

6. Nadomestilo za storitve
- Naročnina velja za eno šolsko leto. Naročnina za naslednje šolsko leto se NE podaljša samodejno, ampak se mora starš na storitev naročiti za vsako šolsko leto posebej. Izvajalec pošlje naročniku za izvajanje storitve predračun. Na podlagi plačila predračuna izvajalec vključi storitev in naročniku pošlje račun. V primeru spremembe cen za naslednje šolsko leto je izvajalec dolžan naročnika o tem predhodno obvestiti.

7. Reklamacije
- Izvajalec v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti za (ne)izpolnjevanje obveznosti šole.

8. Preklic naročila na storitev
- Naročnik lahko pisno prekliče naročilo storitve prejemanja sporočil z zahtevkom za preklic, ki ga pošlje izvajalcu. V tem primeru ni upravičen do vračila naročnine, ki jo je plačal.
- Naročilo na storitev lahko po lastni presoji odpove tudi izvajalec, če ugotovi, da je naročnik kršil Splošne pogoje storitve pošiljanja sporočil, zlorabljal pravice naročila na storitev pošiljanja sporočil in povzročil škodo izvajalcu.

9. Končne določbe
- Naročnik storitve sprejema vsakokrat veljavne Splošne pogoje storitve pošiljanja sporočil o stanju, ki so objavljeni na domači spletni strani izvajalce in so sestavni del zahtevka.
- S podpisom zahtevka naročnik potrjuje, da je seznanjen s temi pogoji in da z njimi soglaša.
- Ti splošni pogoji veljajo od dneva objave na domači spletni strani izvajalca (www.lopolis.si). Izvajalec si pridržuje pravico spreminjanja splošnih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in s svojo poslovno politiko.
- Vse morebitne spore in nesoglasja bosta izvajalec in naročnik reševala sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče.


Kranj, oktober 2011


LOGOS.SI d.o.o.

Infogram.si  |  Kolofon  |  Spletni piškotki  |  Lo.Polis © 2024 |  Varstvo osebnih podatkov  |  Dodaj med priljubljene |  Logos.si
prenašam podatke...